I. Odstoupení od smlouvy zákazníkem spotřebitelem

 1. V případě smluv uzavíraných distančním způsobem má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, v případě kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být společnosti ESCUBE odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla společnosti ESCUBE či na adresu elektronické pošty společnosti ESCUBE Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1. tohoto článku se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno společnosti ESCUBE do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy společnosti ESCUBE, a to odesláním zboží na adresu sídla společnosti ESCUBE. Odstoupí‑li zákazník od smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží společnosti ESCUBE, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující vrátí úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 4. Pokud se u kupní smlouvy jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující spotřebitel dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku obchodních podmínek vrátí společnost ESCUBE peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy zákazníkem společnosti ESCUBE, a to stejným způsobem, jakým je společnost ESCUBE od zákazníka přijala. Společnost ESCUBE je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost ESCUBE není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti ESCUBE odeslal.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi společností ESCUBE a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím společnosti ESCUBE vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Zákazník odpovídá společnosti ESCUBE za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

II. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

 1. Od smlouvy může zákazník či společnost ESCUBE odstoupit, ujednají-li si to ve smlouvě, nebo stanoví-li tak zákon.
 2. Bude-li zákazníkem podnikatelem odstoupeno od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje může být započtena společností ESCUBE na vracenou cenu kupujícímu podnikateli.
 3. Zákazník podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li zákazník věc ještě před objevením vady;
  3. způsobila-li společnost ESCUBE nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím;
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a společnost ESCUBE umožní kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí kupující společnosti ESCUBE, co ještě vrátit může, a dá společnosti ESCUBE náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch nebo
  5. neoznámil-li kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že můžeme kupujícímu účtovat další náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

 

Vrácení zboží poštou 

ESCUBE, s.r.o. – vratka
Řípská 1321/11c
627 00 Brno - Slatina  

 

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

+420 608 369 317
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://www.facebook.com/Escube.eu