1    Základné ustanovenia

1.1   Správcom osobných údajov podľa článku 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len : „GDPR”) je Escube, s. zn. C 114893 (ďalej len: „Správca“).

1.2    Kontaktné údaje Správca sú

 • adresa: trieda Kpt. Jaroša 1936/19, 602 00 Brno

 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • telefón: +420 728 282 282

1.3    Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

1.4    Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.


2    Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

2.1   Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré Správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2   Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.


3    Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1   Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávnený záujem Správca na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

 • váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak nie je iného zákonného dôvodu

 

3.2   Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo); poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany Správcu plniť,

 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3.3    Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.


4    Doba uchovávania údajov

4.1   Správca uchováva osobné údaje

 • počas potrebný na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu alebo vedenia používateľského účtu, najviac 30 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 4.2    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


5    Príjemcovia osobných údajov

5.1   Príjemcami osobných údajov sú osoby

 • podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

 • zaisťujúce prevádzkovanie webových stránok Escube,

 • zaisťujúce marketingové služby.

5.2   Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.


6    Vaše práva

6.1   Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,

 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

 

6.2   Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

7    Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1   Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

7.2    Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

7.3   Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

8    Záverečné ustanovenia

8.1   Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2   Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 15. 9. 2020.