Obchodní podmínky společnosti ESCUBE, s.r.o., IČO: 086 91 304, se sídlem Řípská 1321/11c, Slatina, 627 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 114893 (dále jen „ESCUBE“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.escube.eu (dále jen „obchodní podmínky“).

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti ESCUBE upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností ESCUBE, jakožto prodávajícím na straně jedné, a fyzickou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu společnosti ESCUBE, jejíž předmětem je převod vlastnického práva ke zboží oproti zaplacení kupní ceny (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod ve smyslu předcházející věty je společností ESCUBE provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese s názvem „www.escube.eu“ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Zákazníkem se dle těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba v postavení spotřebitele, podnikající fyzická osoba a právnická osoba, a to v postavení kupujícího v případě kupní smlouvy.
 3. Spotřebitelem se dle ust. § 419 občanského zákoníku rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Podnikatelem se dle ust. § 420 občanského zákoníku rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu se společností ESCUBE považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.
 5. Smlouvou se dle těchto obchodních podmínek rozumí kupní smlouva dle odst. 1. tohoto článku.
 6. Zákazník vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně jejich příloh, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.
 7. Zákazník bere na vědomí, že mu koupí zboží, které jsou v obchodní nabídce společnosti ESCUBE, nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, obchodních značek či ochranných známek společnosti ESCUBE či jejích smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 8. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 9. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může zákazník provádět objednávání zboží, resp. činit nabídky k uzavření kupních smluv společnosti ESCUBE (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží či servisních úkonů též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností ESCUBE považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Společnost ESCUBE si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet z opodstatněných důvodů, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti ESCUBE, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVI SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Pro případ uzavření smlouvy se spotřebitelem distančním způsobem společnost ESCUBE dle ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje zákazníkovi spotřebiteli, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora zákazníka, společnost ESCUBE si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků zákazníka na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. společnost ESCUBE neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webové stránce společnosti ESCUBE uváděny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kdy však náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
 5. zákazník spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření, v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti ESCUBE, příp. na e-mailovou adresu ESCUBE , kdy zákazník může využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webových stránkách společnosti ESCUBE , přičemž využití uvedeného formuláře společnost ESCUBE doporučuje;
 6. zákazník spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti ESCUBE a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 7. v případě odstoupení od smlouvy nese zákazník spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží společnosti ESCUBE;
 8. smlouva, resp. příslušná faktura (daňový doklad), bude uložena v elektronickém archivu společnosti ESCUBE;
 9. v případě předobjednávky zboží kupujícím informuje společnost ESCUBE kupujícího o předběžném termínu dodání, kdy cena takového zboží je pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude společnost ESCUBE kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží společností ESCUBE. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude společností ESCUBE vrácen nebo kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Společnost ESCUBE si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž společnost ESCUBE vycházela v okamžiku předobjednání zboží kupujícím do té míry, že na společnosti ESCUBE nebude možné rozumně požadovat, aby byl předobjednávkou vázán, má společnost ESCUBE právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat kupujícího.

 

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, popř. i nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti ESCUBE a zákazníka uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před zasláním objednávky společnosti ESCUBE je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník společnosti ESCUBE kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností ESCUBE považovány za správné. Společnost ESCUBE neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).
 2. Společnost ESCUBE je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Fakturační údaje zákazníka nelze jednostranně měnit po odeslání objednávky.
 3. Smluvní vztah mezi společností ESCUBE a zákazníkem vzniká, resp. smlouva je mezi společností ESCUBE a zákazníkem uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) zákazníkovi, jenž je společností ESCUBE zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.
 4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 5. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 6. Uzavřená smlouva je archivována ze strany společnosti ESCUBE po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7. Kupní smlouvou se společnost ESCUBE zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí společnosti ESCUBE kupní cenu.

 

V. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny uvedené u jednotlivého zboží na webovém rozhraní jsou uvedeny včetně DPH, a tyto jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby zákazníka.
 2. Zákazník však bere na vědomí, že konečné ceny u zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všeho zakoupeného zboží dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v nákupním košíku zákazníka.
 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit společnosti ESCUBE následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;
  2. bezhotovostně převodem na účet společnosti ESCUBE č. 290647100/0300 (pro platby v CZK) nebo 311768949/0300 (pro platby v EUR), vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „účet společnosti ESCUBE“);
  3. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány.
 4. Společně s cenou je zákazník povinen zaplatit společnosti ESCUBE také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. Společnost ESCUBE má právo od kupujícího požadovat zaplacení zálohy v případě objednávky zboží vyšší hodnoty, které společnost ESCUBE nemá naskladněné.
 6. V případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 10 dnů od uzavření smlouvy, pokud v daném případě není sjednáno jinak.
 7. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti ESCUBE.
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté společností ESCUBE zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 9. Společnost ESCUBE vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost ESCUBE je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví společnost ESCUBE zákazníkovi, jakmile je možné zboží odeslat, resp. je možné si toto převzít, a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka, s čímž zákazník souhlasí.
 10. Podle zákona o evidenci tržeb je společnost ESCUBE povinna vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 11. Odstoupí-li zákazník od uzavřené smlouvy se společností ESCUBE nebo budou-li zákazníkovi vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí společnost ESCUBE zákazníkovi peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Zákazník je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí společnosti ESCUBE v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, došlo k expiraci platební karty zákazníka a společnost ESCUBE nemá k dispozici jiné platební údaje kupujícího), či v případě, kdy společnost ESCUBE na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob dodání zboží si společnost ESCUBE a zákazník sjednají ve smlouvě, resp. zákazník způsob dodání uvede v objednávce.
 2. Společnost ESCUBE je zavázána odeslat zboží až po uhrazení celé ceny, pokud si společnost ESCUBE a zákazník v konkrétním případě nesjednaní jinak.
 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Společnost ESCUBE splní povinnost odevzdat věc zákazníkovi, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li společnost ESCUBE věc odeslat, odevzdá věc zákazníkovi podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka a umožní zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, společnost ESCUBE odevzdá věc zákazníkovi spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.
 5. Je-li společnost ESCUBE podle smlouvy povinna dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.
 6. Společnost ESCUBE odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 7. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.
 9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky společnosti ESCUBE, jsou-li ze strany společnosti ESCUBE vydány.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. občanským zákoníkem, a popř. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pokud je zákazník spotřebitelem).
 2. Pokud kupujícím není podnikatel a při uzavření smlouvy není z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, společnost ESCUBE odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost ESCUBE odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzala:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které společnost ESCUBE nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost ESCUBE uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v odstavci 2. tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Pokud kupujícím není podnikatel a při uzavření smlouvy není z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není u těchto možné uplatnit právo z vady.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, popř. vada vznikla porušením podmínek pro provoz zboží nebo jeho běžnou údržbu, používáním zboží v rozporu s dokumentací (zejména návodem k obsluze) přiloženou ke zboží při jeho prodeji nebo všeobecnými zásadami, nedodržením technických podmínek pro provoz zboží. Právo z vadného plnění dále zaniká provedením změny na dodaném zboží, a dále zaniká neoprávněným zásahem do dokladů o prodeji zboží.
 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.
 9. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost ESCUBE dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost ESCUBE odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li společnost ESCUBE vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu společnosti ESCUBE.

 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Pokud společnost ESCUBE poskytne kupujícímu záruku za jakost, touto se společnost ESCUBE zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 2. Záruční doba běží od odevzdání věci zákazníkovi; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení..
 3. Ohledně práv ze záruky se použije přiměřeně čl. VII. těchto podmínek ohledně práv z vadného plnění.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy zákazníkem spotřebitelem

 1. V případě smluv uzavíraných distančním způsobem má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, v případě kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být společnosti ESCUBE odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla společnosti ESCUBE či na adresu elektronické pošty společnosti ESCUBE eshop@escube.eu.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1. tohoto článku se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno společnosti ESCUBE do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy společnosti ESCUBE, a to odesláním zboží na adresu sídla společnosti ESCUBE. Odstoupí‑li zákazník od smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží společnosti ESCUBE, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující vrátí úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku obchodních podmínek vrátí společnost ESCUBE peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy zákazníkem společnosti ESCUBE, a to stejným způsobem, jakým je společnost ESCUBE od zákazníka přijala. Společnost ESCUBE je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost ESCUBE není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti ESCUBE odeslal.
 5. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi společností ESCUBE a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím společnosti ESCUBE vrátit i poskytnutý dárek.
 6. Zákazník odpovídá společnosti ESCUBE za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

 1. Od smlouvy může zákazník či společnost ESCUBE odstoupit, ujednají-li si to ve smlouvě, nebo stanoví-li tak zákon.
 2. Bude-li zákazníkem podnikatelem odstoupeno od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje může být započtena společností ESCUBE na vracenou cenu kupujícímu podnikateli.
 3. Zákazník podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li zákazník věc ještě před objevením vady;
  3. způsobila-li společnost ESCUBE nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím;
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a společnost ESCUBE umožní kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí kupující společnosti ESCUBE, co ještě vrátit může, a dá společnosti ESCUBE náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch nebo
  5. neoznámil-li kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

X. REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) jsou upraveny dále v tomto článku.
 2. V případě reklamace musí být zboží zasláno na adresu sídla společnosti ESCUBE. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
 3. Pro rychlé vyřízení reklamace nám pošlete:
  1. Doklad o prodeji (faktura - daňový doklad). Tento doklad potřebujeme pro jednoznačné určení, že výrobek byl zakoupen v našem obchodu. Daňový doklad je zasílán elektronickou poštou.
  2. Informace/popis/důvod vaší reklamace, resp. proč zboží reklamujete, jakou má vadu, jaký je s výrobkem problém apod. Pokud nám sdělíte své aktuální telefonní číslo, nemusíte žádnou informaci zasílat, budeme vás kontaktovat.
  3. Reklamované zboží včetně veškerého příslušenství 

 

XI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Společnost ESCUBE není ve vztahu ke zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje společnost ESCUBE prostřednictvím elektronické adresy eshop@escube.eu. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle společnost ESCUBE na elektronickou adresu zákazníka.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi společností ESCUBE a zákazníkem ze smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Společnost ESCUBE je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Podmínky ochrany osobních údajů naleznete zde a ukládání cookies zde.  

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, pokud to umožňuje obecně závazné předpisy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností ESCUBE v elektronické podobě.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. Kontaktní údaje společnosti ESCUBE: adresa pro doručování ESCUBE, s.r.o., Řípská 11c Brno-Slatina 627 00, adresa elektronické pošty eshop@escube.eu, telefon +420 608 369 317.

Platnost obchodních podmínek od 1.11.2022

V Brně dne 1.11.2022